Sản phẩm
Chai dầu Việt Pháp

Mã SP: ĐT

chai dầu APP

Mã SP: ĐT

Nắp dầu APP

Mã SP: ĐT-NA

Phôi

Mã SP:

Chai 160

Mã SP: ĐT - C

Nắp Xịt

Mã SP: ĐT

nắp chai

Mã SP:

các loại chai PET nhỏ

Mã SP:

01D_C1003

Mã SP: 01D_C1003

01D_C1003T

Mã SP: 01D_C1003T

01D_C1006T

Mã SP: 01D_C1006T

01D_C1008T

Mã SP: 01D_C1008T

01D_C1008T

Mã SP: 01D_C1008T

01D_C1009K

Mã SP: 01D_C1009K

01D_C1013K

Mã SP: 01D_C1013K

01D_C1017T

Mã SP: 01D_C1017T

01D_NA101

Mã SP: 01D_NA101

02D_NA052 (2)

Mã SP: 02D_NA052 (2)

02D_NA052

Mã SP: 02D_NA052

02D_NA052B

Mã SP: 02D_NA052B

02P_NA097

Mã SP: 02P_NA097

03D_C3019T

Mã SP: 03D_C3019T

03D_C3029T

Mã SP: 03D_C3029T

03D_C3069T

Mã SP: 03D_C3069T

03D_C3097V

Mã SP: 03D_C3097V

03D_C3104T

Mã SP: 03D_C3104T

03D_C3109T

Mã SP: 03D_C3109T

05D_C5004K

Mã SP: 05D_C5004K

05D_C5008V

Mã SP: 05D_C5008V

05D_C5012K

Mã SP: 05D_C5012K

05D_C5014T

Mã SP: 05D_C5014T

05D_C5019K

Mã SP: 05D_C5019K

05D_C5020K

Mã SP: 05D_C5020K

05D_C5021K

Mã SP: 05D_C5021K

05D_C5021T

Mã SP: 05D_C5021T

05D_C5023K

Mã SP: 05D_C5023K

05D_C5025K

Mã SP: 05D_C5025K

05D_C5029V

Mã SP: 05D_C5029V

05D_C5030T

Mã SP: 05D_C5030T

05D_C5031K

Mã SP: 05D_C5031K

05D_C5038K

Mã SP: 05D_C5038K

05D_C5040D_2

Mã SP: 05D_C5040D_2

05D_C5040D_1

Mã SP: 05D_C5040D_1