Sản phẩm
Chai sa tế

Mã SP: 06D_C6139F

Chai 200 vuông

Mã SP: 06P_C6205F_15_0

Chai 190 xoáy

Mã SP: 06P_C6188F_15_0

T­ương ớt

Mã SP: 03D_C3057V

Chai ớt 250

Mã SP: 06P_C6240

Chai 200 ấn

Mã SP: 06P_C6202F_14_0

Chai 500 ml V_V

Mã SP: 06D_C6069F_38_0

Chai tương ớt dẹt

Mã SP: 06D_C6102F_16_0

Chai 250 ấn

Mã SP: 06P_C6095F_14_0

Chai tương ớt 300 ml

Mã SP: 06P_C6175F

Chai 800 ml

Mã SP: 06D_C6195F_38_0

Dầu ăn

Mã SP: 06D_C6089F_21_0

Chai mắm 500 ml

Mã SP: 06D_C6141F

Chai PET 500 ml

Mã SP: ĐT - C

Mắm bằng 500 ml

Mã SP: 06P_C6141F_15_0

Chai magi 200

Mã SP: ĐT - C 12

Chai Magi 600ml

Mã SP: ĐT - C19

Can 2 lit

Mã SP: 06D_C6197F_66_0

Chai mắm 1 lít

Mã SP: 06P_C6128F

Chai 500ml

Mã SP: ĐT - C20

Tương ớt tròn

Mã SP: 03D_C3058V

Chai 500 miệng ấn

Mã SP: ĐT - C

Can HD 2 lít

Mã SP: 03D_C3004T_78_0

Chai 500

Mã SP: ĐT - C

Chai sữa 500

Mã SP: ĐT

Chai magi nắp ấn

Mã SP: ĐT - C

mắm 1 lit

Mã SP: 06D_C6122F_21_0

Chai 150 ml

Mã SP: ĐT - C17

Mắm múi 500 ml

Mã SP: 06D_C6146F_15_0

06D_C6082N

Mã SP: 06D_C6082N

06D_C6085N

Mã SP: 06D_C6085N

06D_C6086N

Mã SP: 06D_C6086N

06D_C6142N

Mã SP: 06D_C6142N

06D_C6186N

Mã SP: 06D_C6186N

06D_C6196N

Mã SP: 06D_C6196N

06D_C6221N

Mã SP: 06D_C6221N

06D_C6262

Mã SP: 06D_C6262

06D_C6275N

Mã SP: 06D_C6275N

06D_C6278N

Mã SP: 06D_C6278N

06P_C6078N

Mã SP: 06P_C6078N

06P_C6197F

Mã SP: 06P_C6197F

06P_C6253F

Mã SP: 06P_C6253F

07D_MN059K

Mã SP: 07D_MN059K