Sản phẩm
Chai 480 PET

Mã SP: 06D_C6026N

Chai 620 ml

Mã SP: ĐT - B22

Chai 480 cốc

Mã SP: 03D_C3041T

Chai 90 ml

Mã SP: ĐT - C105

Chai 187 ml

Mã SP: ĐT - B15

Chai 100 ml

Mã SP: ĐT - C60

90 PET sứ

Mã SP: ĐT - C

Chai 150 ml

Mã SP: ĐT - B12